Публічна оферта

Про надання послуг з навчання в Монтессорі центрі, іменованого надалі «Школа», будь-якій фізичній особі, іменованому надалі «Студент».

Ця угода носить характер публічного договору-оферти згідно ст. 633 Цивільного кодексу України, є еквівалентом двосторонньої угоди і, відповідно до чинного законодавства України, має належну юридичну силу з моменту повного і безумовного прийняття користувачем умов цього Договору (Пропоновані можливості) і її Додатків.

Цей Договір є публічним, його умови однакові для всіх споживачів.

Цей Договір регулює взаємовідносини між Школою та Студентами і не регулює права, обов’язки і відповідальність третіх осіб по відношенню до Школі.

ПРЕАМБУЛА

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій фізичній особі укласти договір на навчання. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Студентом платежу в рахунок оплати послуг. Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Студента на сайті Школи (заповнення анкети студента на сайті Школи). Сайт Школи розташований за адресою montessori.ua. Номером договору є унікальний номер (ID Студента), який присвоюється Студенту при реєстрації на сайті Школи (заповнення анкети студента).

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

  • Студент – фізична особа, якій надаються послуги, відповідно до умов Договору. Всі дії, вчинені з використанням логіна і пароля Студента, розглядаються Школою як дії, вчинені Студентом особисто, за своїм вільним волевиявленням.
  • Школа– Монтессорі центр, за умови надання всіх, однієї або декількох Послуг Студенту.
  • Послуги – послуги з навчання, які Школа надає Студенту.
  • Верифікація Студента – підтвердження персональних даних Студента, які були вказані ним при реєстрації на сайті Школи, шляхом отримання від Студента копії паспорта або інших документів, що засвідчують його особу.
  • Значення інших термінів і умовних позначень, використовуваних в Договорі, зазначено в Умовах надання Послуг і Політиці конфіденційності. Деякі інші терміни є загальноприйнятими і можуть бути трактовані так, як вони вказані у відкритих джерелах.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В рамках замовлених і оплачених Студентом Послуг, Школа надає Студенту:

1.1.1. Послугу з навчання.

1.1.2. Можливість створення аккаунта (поштової скриньки для надсилання та отримання електронної пошти, а також використання програми Meet для онлайн-уроків).

1.1.3. Консультації, необхідні для користування Послугами.

1.2. Студент зобов’язаний реагувати на звернення (повідомлення) про порушення законодавства, порушення прав або інших законних інтересів третіх осіб, і при наявності підстав – самостійно усувати відповідні порушення. За порушення вимог законодавства, прав інтелектуальної власності або інших прав і законних інтересів третіх осіб або Школи, Студент несе відповідальність перед цими третіми особами і перед Школою відповідно до законодавства.

1.3. За надані Послуги за цим Договором, повернення грошових коштів не проводиться ні за яких умов.

ІІ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Укладаючи Договір, Студент підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також дає дозвіл Школі на обробку своїх персональних даних. Детальні умови поводження з персональними даними Студента регламентовані Політикою конфіденційності, що є Додатком до цього Договору.

2.2. Метою обробки персональних даних Студента є можливість надання Послуг Школою Студенту, проведення взаєморозрахунків, отримання рахунків та інших документів, виявлення і запобігання шахрайських або інших незаконних дій, а також вирішення проблем та підвищення рівня безпеки, усунення технічних неполадок, захисту від загроз заподіяння шкоди Школі або його клієнтам відповідно до законодавства, та інші цілі, визначені Політикою конфіденційності.

2.3. Укладаючи Договір, Студент підтверджує, що він фактично ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», з цілями обробки персональних даних, які він і треті особи передають Школі.

2.4. Дозвіл Студента на обробку його персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних 5 (п’яти) років після закінчення його дії.

2.5. Видалення персональних даних здійснюється Школою за заявою Студента, і є підставою для розірвання Договору. Видалення персональних даних відбувається на умовах і в порядку, встановленому Політикою конфіденційності.

2.6. Персональні дані, надані Студентом, будуть доступні співробітникам і підрядникам Школи.

2.7. Укладаючи цей Договір, Студент погоджується з тим, що Школа має право надавати доступ та передавати персональні дані Студента третім особам, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних, і що він належним чином повідомлений про кожний випадок надання персональних даних третім особам в межах мети, зазначеної в пункті 2.2. Договору. У разі зміни мети, з якою персональні дані Студента передаються третім особам, Школа повідомляє Студента про нову мету обробки персональних даних шляхом надсилання електронного листа на електронну адресу, надану Студентом.

2.8. Школа гарантує, що вона не буде використовувати персональні дані Студента з будь-якою іншою метою, крім цілей, зазначених в пункті 2.2. Договору, без належного повідомлення про це Студента.

2.9. Студент ініціює зміну наданих їм персональних даних в передбачених законом або цим Договором випадках.

2.10. Персональні дані, надані Студентом, є особистою і конфіденційною інформацією в розумінні Політики конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Договору.

2.11. Порядок надання Школою особистої інформації Студента третім особам, а також гарантії захисту такої інформації вказані в Політиці конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Договору.

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Школи:

3.1.1. Обробити введені Студентом дані в анкеті студента і створити унікальний обліковий запис (Email) на основі введених даних.

3.1.2. Надавати Послуги Студенту відповідно до суми оплати, внесеної згідно з Розділом 4 цього Договору.

3.1.3. Публікувати офіційні повідомлення, пов’язані з обслуговуванням Студентів і зміною тарифів на оплату, на сайті Школи.

3.2. Обов’язки Студента:

3.2.1. Надати повну, правдиву, достовірну, коректну та точну інформацію про себе, а також свої контактні дані в кількості, необхідній для надання Послуг Школою.

3.2.2. Самостійно встановлювати і змінювати всі паролі та інші дані, що забезпечують доступ до Послуг, і нести повну відповідальність за їх збереження в таємниці.

3.2.3. Інформувати Школу про зміну персональних даних Студента протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту, коли такі дані змінилися.

3.2.4. Надавати відповідь на запити Школи про підтвердження актуальності наданої Студентом персональної інформації протягом 24 годин з моменту відправки Студенту такого запиту.

3.2.5. На вимогу Школи надати копії паспорта або інших документів, що засвідчують особу.

3.2.6. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану Школи. Студент зобов’язується самостійно ознайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифах на сайті Школи.

3.2.7. Надати відповідь на адміністративне звернення чи повідомлення Школи протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту відправки Студенту такого звернення або повідомлення.

3.2.8. Дотримуватися і забезпечити дотримання всіх вимог, передбачених Умовами надання Послуг.

3.3. Права Школи:

3.3.1. Тимчасово або повністю припинити надання Послуг Студенту і вимагати письмових пояснень від Студента в наступних випадках:

3.3.1.1. Ненадходження своєчасної оплати за Послуги.

3.3.1.2. Надання Студентом недостовірної або неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу Школи.

3.3.1.3. Відсутність відповіді Студента на запит Школи про верифікацію Студента протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту направлення такого запиту Студенту за допомогою Email-повідомлення на актуальну адресу електронної пошти Студента, або відправки повідомлення за допомогою одного з сервісів: SMS, Telegram, WhatsApp, Vih4er.

3.3.1.4. Відсутність відповіді на адміністративне звернення Школи протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту відправки такого звернення Студенту одним із засобів, зазначених у п. 3.3.1.3. Договору.

3.3.1.5. Вчинення дій або бездіяльність, спрямовані на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до Послуг, що надаються Школою, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Школи і до інших систем, доступних через мережу Інтернет.

3.3.1.6. Розсилка або відправлення повідомлень через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права, що містяться в міжнародних договорах і конвенціях, учасником яких є Україна. Під розсиланням розуміється як масове розсилання декількох електронних листів безлічі одержувачів, так і множинна розсилка одному одержувачу, а також використання реквізитів (Email Студента) при подібних розсилках, зроблених через іншого провайдера. Під повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, програми обміну повідомленнями (SMS, Skype, Vih4er, Telegram, WhatsApp) та інших подібних засобів обміну інформацією.

3.3.1.7. Вчинення дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати в комерційних цілях інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково отримані за допомогою Послуг (якщо це явно не дозволено власником подібної інформації, програмного забезпечення або іншої продукції) за умови наявності письмової згоди власника такої інформації про обмеження перерахованих дій.

3.3.1.8. Вчинення дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати будь-яким способом отримані за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами інтелектуальної власності, без дозволу власника, також як і посилати, публікувати , передавати або поширювати будь-яким способом будь-яку складову наданих Послуг або створені на її основі роботи, так як самі Послуги також є об’єктом авторських та інших прав інтелектуальної власності за умови наявності письмової згоди власника таких прав про обмеження перерахованих дій.

3.3.1.9. Публікації і передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить чинному українському законодавству або міжнародним договорам і конвенціям, учасником яких є Україна. Зокрема, це відноситься до матеріалів порнографічного характеру та інших матеріалів, розміщення яких суперечить законодавству України.

3.3.1.10. Недотримання вимог, передбачених Умовами надання Послуг, або розміщення матеріалів, заборонених цими Умовами.

3.3.2. Тимчасове припинення надання Послуг Школою означає, що Школа має право на час заблокувати частково або повністю надані Послуги.

3.3.3. Школа має право припинити договірні відносини зі Студентом в односторонньому порядку з одночасним відправленням письмового електронного повідомлення при порушенні Студентом своїх обов’язків за цим Договором. Моментом розірвання Договору і припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Студенту.

3.4. Права Студента:

3.4.1. Вимагати від Школи надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

3.4.2. Отримувати від Школи інформацію про Послуги та додаткових платних сервісах.

3.4.3. Звертатися до Школі зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості Послуг.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент надання Послуги на умовах 100% передоплати.

4.2. Здійснюючи оплату через відділення банківської установи, платник зобов’язаний вказати в платіжному документі прізвище та ім’я Студента.

4.3. Школа має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги. Про введення нових цін Школа повідомляє Студента, опублікувавши повідомлення про це на сайті Школи. Нові ціни вступають в силу з дати опублікування на сайті Школи. У разі зміни цін, внесена оплата за Послуги не перераховується.

4.4. Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження коштів Школі і поновлення відповідної інформації в панелі управління Послугами Студента на сайті Школи.

4.5. Школа має право на свій вибір відмовити в наданні Послуг Студенту або обмежити його в деяких інструментах по оплаті Послуг у випадках надходження Школі від банківської установи або платіжної системи звернень (скарг, вимог, претензій) щодо повернення оплати за Послуги на користь Студента – платника.

ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Школа не гарантує абсолютну безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Школа вживає всіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього.

5.2. Школа не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Студенту в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений в результаті помилок, збоїв, недоступності Послуг, DDоS та інших атак на Сервері або в мережі Студента або Школи, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій і інших причин. Школа не гарантує прийняття пошти Студента від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Школи не провадить прийом пошти.

5.3. Розмір відповідальності Школи перед Студентом обмежується і не може перевищувати вартості фактично спожитих цим Студентом послуг за останній місяць.

5.3.1. Школа не несе відповідальності за дії, бездіяльності, сторонні сервіси або збої з боку третіх осіб, банківських та фінансових установ, платіжних систем.

5.4. Студент бере на себе повну відповідальність і за ризики, пов’язані з використанням наданих Послуг. Зокрема, Студент зобов’язується відшкодувати Школі в повному обсязі всі збитки, завдані Школі в результаті порушення Студентом умов цього Договору та Правил надання послуг, а також відшкодувати інші витрати, понесені Школою внаслідок таких порушень (зокрема, витрати на правову допомогу в разі, якщо судом буде встановлено факт порушення Студентом чинного законодавства або прав або законних інтересів третіх осіб).

5.4.1. Студент несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну протиправним використанням ним Послуг перед третіми особами в разі порушення ним прав цих третіх осіб.

5.5. Студент повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання третіми особами.

5.6. Школа не є належним відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов’язаннях, претензіями третіх осіб і витрат, пов’язаними з порушенням Студентом (або іншими особами, які використовують його ім’я і пароль) умов цього Договору або вимог законодавства.

5.7. Школа розглядає правомірні запити Студента щодо наданих йому Послуг, спрямовані тільки з контактного Email Студента.

5.8. Студент несе відповідальність за врегулювання будь-яких суперечок, пов’язаних з наданням йому Послуг, і зобов’язується захистити Школу від будь-яких рекламацій, претензій і позовів з боку третіх осіб, що виникли у зв’язку з наданням йому Послуг. Студент зобов’язується компенсувати Школі всі понесені ним витрати (включаючи судові витрати), пов’язані з розглядом будь-яких суперечок, претензій, рекламацій, позовів з боку третіх осіб, пов’язаних з наданням Студенту Послуг, а також відшкодувати заподіяну Школі збиток.

5.9. Студент дає свою згоду на отримання повідомлень щодо надання Послуг по електронній пошті (Email) і через служби коротких повідомлень (SMS, Vih4er, Telegram, WhatsApp і інші).

5.10. Сторони погодилися вважати належним вираз свого волевиявлення при укладенні цього Договору шляхом проставлення Студентом позначки про згоду з ним на сайті Школи. Зазначений спосіб укладення цього Договору мають таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис уповноважених представників Сторін на письмовому документі.

5.11. Сторони погодилися з тим, що підписання рахунків, змін і доповнень до цього Договору може здійснюватися шляхом проставлення Студентом позначки про згоду про це на сайті Школи.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

6.1. Претензії Студента щодо Послуг приймаються Школою до розгляду тільки в письмовому вигляді і в строк не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати початку виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Студента становить не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту звернення. Претензії від третіх осіб щодо наданих Послуг того чи іншого Студенту Школою не розглядаються, крім випадків, прямо передбачених законодавством. Школа залишає за собою право переадресовувати відповідним Студентам законні обґрунтовані вимоги і звернення правовласників та інших осіб, які вважають свої права порушеними, про усунення таких порушень.

6.1.1. Школа, згідно чинного законодавства, не є суб’єктом, який розглядає спори про право. Зокрема, Школа не уповноважена підтверджувати або спростовувати факти наявності або відсутності прав третіх осіб на ті чи інші об’єкти інтелектуальної власності, факти порушень Студентами прав третіх осіб на торговельні марки, на знаки для товарів і послуг, а також на будь-які інші об’єкти права інтелектуальної власності.

VII. ФОРС МАЖОР

7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили («форс-мажор»), про які Сторони не могли заздалегідь знати і / або іншими непередбаченими обставинами, які перешкоджають виконанню договірних зобов’язань і відбуваються незалежно від волі і бажання Сторін.

До обставин непереборної сили відносяться (але не обмежуючись): пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні і терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору, і їх виникнення посвідчено (підтверджено) органом, уповноваженим відповідно до законодавства засвідчувати обставини форс-мажору. До непередбачуваних обставин, що перешкоджають виконанню договірних зобов’язань, відносяться (але не обмежуючись): аварія серверів Школи, протиправні дії третіх осіб, вибух тощо.

7.2. Сторона, якій стало відомо про настання таких обставин, повідомляє про це іншу Сторону не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту виникнення таких обставин.

7.3. У разі виникнення форс-мажорних обставин термін виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на період, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки.

VIIІ. МОМЕНТ ВСТУПУ В СИЛУ І ЦІНА ДОГОВОРУ, ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Студент має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Школи. У цьому випадку повернення грошових коштів, в тому числі і передоплата за Послуги, не проводиться.

8.2. Школа має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Студенту без роз’яснення причин, при цьому здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці оплачених Послуг. Школа має право призупинити обслуговування всіх або декількох Послуг Студента в разі ненадання Студентом відповіді на повідомлення (адміністративне звернення) Школи протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту направлення йому повідомлення (адміністративного звернення) Школи. Школа має право в односторонньому порядку розірвати Договір з Студентом в разі порушення Студентом цього Договору або Умов надання послуг.

8.3. Студент має право на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оплати Послуг, у разі невідповідності якості Послуг з умовами цього Договору, вимагати повернення грошей від Школи. Після закінчення зазначеного терміну замовлена ​​і оплачена Послуга вважається наданою Школою Студенту належним чином, своєчасно та в повному обсязі, і Студент втрачає право пред’являти претензії до Школі щодо якості, повноти, термінів надання Послуги.

8.4. Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє протягом усього терміну навчання Студента.

8.5. Ціна Договору складається з суми всіх платежів, отриманих Школою від Студента за надані Послуги протягом усього терміну навчання Студента.

8.6. Школа має право в односторонньому порядку періодично переглядати окремі умови Договору або технічні характеристики Послуг, що надаються Студентам. У разі внесення Школою змін до Договору Школа зобов’язується опублікувати вказані зміни на своєму сайті.

8.7. У будь-якому випадку, незалежно від ознайомлення Студента зі змінами до Договору по посиланню-запрошенню, направленого йому по Email або яким-небудь іншим, прийнятним Сторонами способом, такі зміни вступають в силу негайно з моменту їх публікації на сайті Школи.

8.8. У разі згоди Студента із змінами, цей Договір продовжує свою дію з урахуванням внесених змін.

8.9. У разі якщо Студент не згоден з опублікованими змінами в Договорі, він зобов’язується повідомити Школі про свою незгоду офіційним листом з повідомленням про вручення або надіславши листа в електронній формі, завірене його електронним цифровим підписом. Договір припиняє свою дію з дати отримання такого повідомлення Школою.

8.10. Укладаючи цей Договір, Студент повністю і беззастережно погоджується з усіма Додатками до нього: Умовами надання послуг і Політикою конфіденційності.

8.11. З усіх питань, неврегульованих в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

ІХ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

9.1. Додатки є невід’ємною частиною цього Договору.

9.2. Додаток №1 – Загальні положення та умови.

9.3. Додаток №2 – Політика конфіденційності.

9.4. Додаток №3 – Гарантія повернення грошей.

9.5. Додаток №4 – Порядок обробки скарг.

Замовити пробний урок

X